ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 3 ธันวาคม 2566 เวลา : 11:27
 ม.ต้น รวม
   ห้อง Gifted 43
   ห้อง EP 27
   ห้องเรียนปกติ (ในเขต) 280
   ห้องเรียนปกติ (นอกเขต) 118
   ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) 26
รวมทั้งหมด   494
 ม.ปลาย รวม
   ห้อง Gifted 37
   ห้องเรียนปกติ 236
รวมทั้งหมด   273
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้อง Gifted
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 3 2 5
 15 ก.พ. 2566 1 1 2
 16 ก.พ. 2566 2 3 5
 17 ก.พ. 2566 2 6 8
 18 ก.พ. 2566 8 15 23
รวม  16 27 43
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้อง EP
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 2 0 2
 15 ก.พ. 2566 1 3 4
 16 ก.พ. 2566 2 0 2
 17 ก.พ. 2566 2 1 3
 18 ก.พ. 2566 9 6 15
 3 มี.ค. 2566 0 1 1
รวม  16 11 27
 [ม.ต้น] (รับ 230 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (ในเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 78 69 147
 12 มี.ค. 2566 29 26 55
 13 มี.ค. 2566 17 12 29
 14 มี.ค. 2566 9 12 21
 15 มี.ค. 2566 14 14 28
รวม  147 133 280
 [ม.ต้น] (รับ 140 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (นอกเขต)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 23 21 44
 12 มี.ค. 2566 15 16 31
 13 มี.ค. 2566 4 5 9
 14 มี.ค. 2566 7 9 16
 15 มี.ค. 2566 5 13 18
รวม  54 64 118
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 13 1 14
 12 มี.ค. 2566 8 1 9
 13 มี.ค. 2566 0 1 1
 15 มี.ค. 2566 0 2 2
รวม  21 5 26
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้อง Gifted
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 1 0 1
 15 ก.พ. 2566 1 1 2
 16 ก.พ. 2566 1 0 1
 17 ก.พ. 2566 6 7 13
 18 ก.พ. 2566 9 11 20
รวม  18 19 37
 [ม.ปลาย] (รับ 80 คน)
  • ห้องเรียนปกติ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 30 31 61
 12 มี.ค. 2566 13 17 30
 13 มี.ค. 2566 25 15 40
 14 มี.ค. 2566 18 19 37
 15 มี.ค. 2566 39 29 68
รวม  125 111 236