ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 5 มีนาคม 2567 เวลา : 08:10
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 39
   ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 19
รวมทั้งหมด   58
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 29
รวมทั้งหมด   29
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 3 2 5
 11 ก.พ. 2567 2 6 8
 12 ก.พ. 2567 1 3 4
 13 ก.พ. 2567 2 5 7
 14 ก.พ. 2567 8 7 15
รวม  16 23 39
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 1 3
 11 ก.พ. 2567 1 3 4
 12 ก.พ. 2567 1 4 5
 13 ก.พ. 2567 1 2 3
 14 ก.พ. 2567 0 4 4
รวม  5 14 19
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 3 2 5
 11 ก.พ. 2567 1 1 2
 12 ก.พ. 2567 3 0 3
 13 ก.พ. 2567 3 5 8
 14 ก.พ. 2567 6 5 11
รวม  16 13 29